joannaborowiak.pl dr Joanna Borowiak wita na swojej stronie

joannaborowiak.pl
Title: dr Joanna Borowiak wita na swojej stronie
Keywords: joanna, borowiak, sejm, senat, wybory, samorz?d, w?oc?awek, samorz?d w?oc?awek, radna, radny, nauczyciel, pedagog
Description: Strona internetowa dr Joanny Borowiak
joannaborowiak.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. joannaborowiak.pl has 43% seo score.

joannaborowiak.pl Information

Website / Domain: joannaborowiak.pl
Website IP Address: 193.143.77.16
Domain DNS Server: ns2.ehost.pl,ns1.ehost.pl

joannaborowiak.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

joannaborowiak.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

joannaborowiak.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 16:09:42 GMT
Server Apache

joannaborowiak.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
joanna 3 0.21%
borowiak 3 0.28%
sejm 1 0.05%
senat 0 0.00%
wybory 0 0.00%
samorz?d 1 0.09%
w?oc?awek 6 0.63%
samorz?d w?oc?awek 0 0.00%
radna 0 0.00%
radny 1 0.06%
nauczyciel 0 0.00%
pedagog 0 0.00%

joannaborowiak.pl Traffic Sources Chart

joannaborowiak.pl Similar Website

Domain Site Title

joannaborowiak.pl Alexa Rank History Chart

joannaborowiak.pl aleax

joannaborowiak.pl Html To Plain Text

dr Joanna Borowiak wita na swojej stronie Nawigacja strony Aktualno?ci Joanna Beata Borowiak Rada Miasta Galerie Podzi?kowania Kontakt Go?cimy Nasz? witryn? przegl?da teraz 1 go?? Wielkanoc 2016 | | V kadencja M?odzie?owej Rady Miasta W?oc?awek Wpisany przez Administrator | | | I sesja Rady Miasta W?oc?awek I sesja Rady Miasta W?oc?awek VII Kadencji. Odebra?am za?wiadczenie o wyborze i z?o?y?am ?lubowanie. Zabieram si? do pracy . Uroczysto?? ?lubowania uczniów klas pierwszych w Gimnazjum nr 4 im. ONZ we W?oc?awku Wpisany przez Administrator | | | Dnia 2 pa?dziernika 2014 roku w Gimnazjum nr 4 im. ONZ odby?a si? uroczysto?? ?lubowania uczniów klas pierwszych. Wi?cej… W?oc?awianie na Mszy Dzi?kczynienia w Padwie Wpisany przez Administrator | | | 3 maja w uroczysto?? NMP Królowej Polski i 220 rocznic? uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, z inicjatywy OO. Franciszkanów Konwentualnych w Bazylice ?w. Antoniego w Padwie zosta?a odprawiona polsko - w?oska Msza ?Te Deum laudanus”. Msza mia?a charakter dzi?kczynienia za beatyfikacj? Papie?a Polaka Jana Paw?a II. Na godz. 18.00 do Bazyliki przyby?y pielgrzymki wiernych z Polski, przedstawiciele Polonii w?oskiej oraz mieszkańcy Padwy. Specjalnymi go??mi byli: Konsul Generalny RP Krzysztof Strza?ka, Claudio Piron - Asesor ds. Edukacji reprezentuj?cy Urz?d Miasta Padwy oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego W?osko - Polskiego w Veneto pani Jolanta Piotrowska. Uroczystej mszy przewodniczy? Rektor Bazyliki ?w. Antoniego, ojciec Enzo Paolo Poiana a koncelebransami byli oo. Franciszkanie oraz trzej ksi??a z w?oc?awskich parafii. Po mszy ?w. w uroczystej procesji kap?ani i wierni przeszli do Kaplicy Polskiej gdzie po od?piewaniu litanii dzi?kczynnej za beatyfikacj? Jana Paw?a II oraz ?Mazurka D?browskiego” nast?pi?o z?o?enie kwiatów przed obrazem nowego b?ogos?awionego ko?cio?a katolickiego. Z wielu oczu pop?yn??y ?zy przy d?wi?kach polskiego hymnu i ?Czarnej Madonny” ?piewanej jednocze?nie w dwóch j?zykach - w?oskim i polskim. Mi?a, starsza W?oszka nie kryj?c wzruszenia dzi?kowa?a nam, Polakom, za Ojca ?wi?tego…Tu, na ziemi w?oskiej, w miejscu tak odleg?ym od Polski a tak z nasz? Ojczyzn? zwi?zanym - my, w?oc?awianie, prze?ywali?my wznios?e chwile i pe?ni wzruszenia nie mogli?my uwierzy?, ?e dane jest nam bra? udzia? w tak wyj?tkowych wydarzeniach. T? nies?ychan? rado?? przywie?li?my ze sob? z Padwy do W?oc?awka. Wi?cej… IV kadencja M?odzie?owej Rady Miasta W?oc?awek Wpisany przez Administrator | | | 25 wrze?nia 2013 r. odby?a si? uroczysta Sesja wieńcz?ca IV kadencj? M?odzie?owej Rady Miasta W?oc?awek, w której mia?am zaszczyt uczestniczy?. Oto podzi?kowanie, które otrzyma?am od MRM Wspieramy inicjatywy m?odych Wpisany przez Administrator | | | W dniu 24 czerwca 2011 r. w Sali konferencyjnej Wy?szego Seminarium Duchownego we W?oc?awku odby?a si? I edycja Testu z historii W?oc?awka. Przedsi?wzi?cie wpisywa?o si? w obchody 6000 - lecia konsekracji Katedry. Pytania testowe dotyczy?y w?a?nie Bazyliki Katedralnej we W?oc?awku – postaci z ni? zwi?zanych, zabytków i roli, jak? odegra?a w historii miasta. Pomys?odawc? konkursu by? radny M?odzie?owej Rady Miasta Dominik Cie?likiewicz a cennej inicjatywie patronowali J. E. Biskup Wies?aw Alojzy Mering oraz pose? na Sejm RP ?ukasz Zbonikowski. Wspó?organizatorem testu by?o w?oc?awskie stowarzyszenie ?Nasze Miasto”. Autorami pytań testowych byli Wi?cej… Uroczyste ods?oni?cie tablicy upami?tniaj?cej ofiary katastrofy smoleńskiej Wpisany przez Administrator | | | W niedziel? 10 kwietnia 2011 r. o godz. 12.30, uroczyst? msz? ?wi?t? w bazylice katedralnej mieszkańcy W?oc?awka uczcili pierwsz? rocznic? katastrofy smoleńskiej. Przejmuj?c? homili? po??czona ze wspomnieniem ?p. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego wyg?osi? ordynariusz diecezji w?oc?awskiej J. E. ks. biskup Wies?aw Alojzy Mering. Po mszy ?wi?tej ods?oni?ta zosta?a pami?tkowa tablica umieszczona na ?cianie katedry, zawieraj?ca napis: ?Pami?ci ofiar katastrofy smoleńskiej 10 IV 2010 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego ma??onki Marii oraz 94 osób tworz?cych delegacj? narodu polskiego udaj?c? si? na 70. rocznic? mordu katyńskiego". W uroczysto?ci ods?oni?cia i po?wi?cenia tablicy wzi?li udzia? duchowni, parlamentarzy?ci, radni, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej oraz mieszkańcy W?oc?awka. Tablica to efekt porozumienia w?oc?awskiej kurii, parlamentarzystów oraz ratusza. Jej fundatorem jest samorz?d W?oc?awka. Kobieta Roku 2010 poniedzia?ek, 01 sierpnia 2011 10:15 | Wpisany przez Administrator | | | W marcu 2011 r. s?uchacze Radia Gra W?oc?awek nominowali mnie do tytu?u Kobieta roku 2010. W plebiscycie trwaj?cym od 8 do 16 marca bra?o udzia? 10 w?oc?awianek - kandydatek do tego miana. Ka?da z nich dzia?a na innym polu, realizuje si? zawodowo lub spo?ecznie a wszystkie ??czy pasja i oddanie temu, co robi. Ju? sam fakt znalezienia si? w tak zaszczytnym gronie traktuj? jako ogromne wyró?nienie, dostrze?enie mojej pracy zawodowej i spo?ecznej ale tak?e jako wyraz sympatii w?oc?awian. Bardzo dzi?kuj? wszystkim osobom, które w plebiscycie Kobieta Roku 2010 swój glos odda?y w?a?nie na mnie. Poprawiony (poniedzia?ek, 01 sierpnia 2011 10:38) Wi?cej… Beatyfikacja Jana Paw?a II - Rzym, 1 maja 2011r. poniedzia?ek, 01 sierpnia 2011 09:56 | Wpisany przez Administrator | | | Nie uda?o mi si? pojecha? do Rzymu, gdy Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II zasiada? na Stolicy Piotrowej. Nie pojecha?am te? na Jego pogrzeb. Dlatego w?a?nie, gdy otrzyma?am propozycj? udzia?u w pielgrzymce beatyfikacyjnej, nie waha?am si? nawet przez chwil?. Jad? do Ciebie, Ojcze ?wi?ty! I tak zdecydowa?am si? podj?? trud 20 godzinnej podró?y autokarem do W?och, wstawania o 2 w nocy, tempa marszruty, wielogodzinnego oczekiwania na uroczysto?ci. Wyje?d?aj?c liczy?am si? z tym, ?e w dniu beatyfikacji nie znajd? si? na Placu ?w. Piotra i ?e raczej nie b?d? widzia?a transmisji mszy na telebimie. Gdybym chcia?a widzie? wszystko – zosta?abym w domu. Liczy?o si? tylko to, ?e tam b?d? w tak wa?nym momencie, ?e prze?yj? te wyj?tkowe chwile w poczuciu wspólnoty, w miejscu, w którym JP II ?y? i pracowa? wiele lat. 1 maja, Dzień Beatyfikacji. Pobudka jeszcze w nocy i wczesny wyjazd do Rzymu. Przejazd metrem (okoliczno?ciowe bilety wydrukowane na t? okazj?, informacje w j?zyku polskim) i… morze pielgrzymów zd??aj?cych w kierunku Placu ?w. Piotra. Wszyscy z jak?? irracjonaln? nadziej?, ?e mo?e si? uda dosta? na sam Plac… Ludzie ró?nych nacji, ale Polacy stanowi? zdecydowan? wi?kszo??. Wokó? polskie flagi, transparenty z napisami w polskim j?zyku. Nie próbuj?c nawet ukry? wzruszenia uskrzydlona p?yn? wraz z t?umem. Pielgrzymów jest tak du?o, ?e mimo wczesnej pory nie mo?na ju? doj?? do telebimu. Z ka?d? minuta przybywa ich coraz wi?cej. Do mszy jeszcze kilka godzin. Siadamy, na czym si? da, gdzie si? da i… czekamy cierpliwie. Ustawiam radio w komórce na cz?stotliwo?? 93,3. Tu? przed rozpocz?ciem mszy ?w. zwalnia si? drewniana ?aweczka - niebywa?y luksus! Wokó? mnie gromadzi si? grupka Polaków. Widz?, ?e chc? pos?ucha? t?umaczenia mszy na j?zyk polski. Trzymam telefon wysoko, by wszyscy mogli s?ysze?. Homilia przerywana spontanicznymi brawami, bia?o - czerwone flagi unosz? si? ponad g?owami. S? wsz?dzie… jestem dumna z moich rodaków, ?e tak licznie przyjechali do Rzymu zdaj?c egzamin wierno?ci Ojcu ?wi?temu. B?ogos?awionemu Janowi Paw?owi II – tak, to ju? si? sta?o. Nasz papie? wyniesiony na o?tarze! 2 maja, Msza Dzi?kczynienia na Placu ?w. Piotra Jedziemy do Rzymu na Msz? Dzi?kczynienia za beatyfikacj?. Najpierw Bazylika ?w. Paw?a za murami, pó?niej msza. Tym razem si? uda?o, jeste?my w samym centrum wydarzeń, przed Bazylik? ?w. Piotra, przed oknem biblioteki, z którego Jan Pawe? II b?ogos?awi? pielgrzymom ka?dej niedzieli, w którym zgas?y ?wiat?a, gdy odszed? do Domu Ojca… jakby tu by? z nami… Znów mnóstwo pielgrzymów i… bia?o - czerwone flagi. Dzi? jeste?my razem ca?? grupa pielgrzymkow?. Znów radio watykańskie w telefonach komórkowych i mo?liwo?? pe?nego uczestniczenia we mszy ?w. Jestem szcz??liwa, ?e mog?am prze?y? wspania?e chwile i wzi?? udzia? w tak donios?ych, historycznych wydarzeniach. Poprawiony (poniedzia?ek, 01 sierpnia 2011 10:38) Wi?cej… Wi?cej artyku?ów… Uczniowie zwolnieni z op?at za przewóz pomocy naukowych Msza ?w. w intencji Ojczyzny i ?.p. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP w parafii Ducha ?wi?tego w Michelinie 11 listopada Rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk? ?Przyjaciel Dziecka” – odznaka za prac? spo?eczn? dla dobra dzieci ostatnia >> Strona 1 z 3 Copyright ? 2010-2015 Joanna Borowiak. All Rights Reserved.

joannaborowiak.pl Whois

Domain Name: JOANNABOROWIAK.PL